Natt til torsdag 24. mai kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør.

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter å ikke ha fått gjennomslag for å innføre lokale forhandlinger for medlemmene våre i Oslo. Akademikerne har krevd lokale, kollektive forhandlinger gjennom mange år.

- Vi er fornøyde med at vi kom til enighet i meklingen og unngikk streik, vi mener det ikke hadde vært mulig å oppnå noe mere ved å streike i Oslo kommune i år, sier forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen.

- Vi er særlig fornøyd med å ha fått på plass en egen samfunnsviter-stillingskode, en profesjonskode mange av våre medlemmer kan og skal omfattes av. Dette er et sentralt skritt i riktig retning i arbeidet for full lokal lønnsdannelse i Oslo kommune, som er i tråd med Samfunnsviternes lønnspolitikk, fortsetter Birkenhagen.

Akademikerne og medlemsforeningene arbeider for en lønnspolitikk som fremmer kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar. Det er også et mål at det gjennom kollektive avtaler sikres uttelling for utdanning og kompetanse, både med hensyn til begynnerlønn og for den videre karriereutvikling.

Les pressemeldingen fra Akademikerne.

Resultatet av oppgjøret i Oslo kommune

  • Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle medlemmer på 1,75%, minimum kroner 7700, med virkning fra 1. mai 2018.
  • Det settes av en pott, som tilsvarer 0,4% av lønnsmassen, til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, med virkning fra 1. august 2018.
  • Det settes av en pott, som tilsvarer 0,35% av lønnsmassen, til sentrale lønnsmessige tiltak, med virkning fra 1. mai 2018.
  • Det opprettes egne profesjonskoder som vil gjelde for flertallet av Akademikernes medlemmer: «Jurist II», «Økonom», «Samfunnsviter», «Naturviter», «Turnuslege», «Medisinerstudent».
  • Partene har i tillegg drøftet opprettelse av ytterligere stillingskoder for profesjoner med høyere akademisk utdanning. Partene tar sikte på å ta opp igjen dette temaet i tilknytning til forhandlinger om sentrale lønnsmessige tiltak høsten 2018.

 Se Riksmeklerens møtebok.

Om generelle tillegg

Ansatte i Oslo kommune får et generelt tillegg, med virkning fra 1. mai. Hvor mye du får, avhenger av hvilket lønnstrinn du har i dag.

  • Lønnstrinnene fra lønnstrinn 1 til lønnstrinn 29 får et kronetillegg på kr. 7700.
  • Hvert lønnstrinn fra og med lønnstrinn 30 økes med 1,75%


Hvor stor lønnsøkning det generelle tillegget gir deg, finner du ved å se på tillegget som er gitt på det lønnstrinn du har i dag. Se Vedlegg 1 i forhandlingsprotokollen.

Om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene skjer på basis av den sentralt fremforhandlede lønnsrammen. Oslo kommune har ikke satt av midler til lokale forhandlinger siden 2014. I år er det imidlertid satt av en pott til lokale forhandlinger på 0,4% av lønnsmassen med virkning fra 1. august. De lokale forhandlingene skal normalt være avsluttet innen 31. oktober og skjer til høsten.

Samfunnsviterne sender ut mer informasjon til medlemmer og tillitsvalgte om gjennomføring av lokale forhandlinger i god tid før høstens forhandlinger finner sted.

Om sentrale lønnsmessige tiltak

I de sentrale forhandlingene kan det settes av et visst beløp (pott) til fordeling i et eget justeringsoppgjør – i Oslo kommune kalles dette sentrale lønnsmessige tiltak. I et justeringsoppgjør forhandler de sentrale partene om endring av lønnsplassering for grupper av ansatte (stillingskoder og endring av lønnsrammer).

I år er det satt av en pott til gruppejusteringer, som tilsvarer 0,35% av lønnsmassen, med virkning fra 1. mai 2018. Justeringsforhandlingene gjennomføres etter sommeren, og skjer dermed formelt sett i fredstid når avtalen er inngått.

Det er derfor for tidlig å si hva den totale lønnsøkning for våre medlemmer blir, før justeringsforhandlingene og de lokale forhandlingene er avsluttet.

Opprettelse av nye stillingskoder - hva betyr dette for Samfunnsviternes medlemmer?

Samfunnsviterne har et klart mål om at våre medlemmer skal gå over til et nytt system. Vi har i meklingen fått på plass endringer som styrker grunnlaget for arbeidet med full lokal lønnsdannelse.

Endringene innebærer opprettelse av egne profesjonskoder for flertallet av Akademikernes medlemmer. Disse stillingskodene er forbeholdt arbeidstakere med mastergrad eller tilsvarende formell høyere utdanning forutsatt at det er stilt krav om slik utdanning for stillingen. Dette vil gjøre det lettere for Akademikerne å ivareta lønnsutviklingen for medlemmene og for kommunens virksomhetsledere å benytte kompetanse mer målrettet.

Partene har i tillegg drøftet opprettelse av ytterligere stillingskoder for profesjoner med høyere akademisk utdanning, og tar dette opp i justeringsforhandlingene til høsten.

Praktisk gjennomføring vedrørende implementering av nye stillingskoder

Det vil komme et sentralt skriv fra arbeidsgiver vedrørende implementering av de nye stillingskodene og hvordan disse er å forstå med hensyn til overføring av ansatte i stillinger der det er stilt krav om høyere utdanning. Samfunnsviterne vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende dette.

Særbestemmelser for undervisningsstillinger

Akademiker-foreningene har til sammen drøye 600 medlemmer i undervisningsstillinger i Oslo kommune. Akademikerne er per i dag ikke part i særbestemmelser for skoleverket, som er i nedfelt mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet i Overenskomstens del C, men har fremmet krav om at organisasjoner med medlemmer i undervisningsstillinger skal gis partsforhold tilsvarende deler av avtalen inngått mellom kommunen og Utdanningsforbundet. Oslo kommune og Akademikerne er enige om at det skal settes i gang en prosess på dette i løpet av tariffperioden 2018-2020.

Hvorfor ønsker Samfunnsviterne et nytt lønnssystem i Oslo kommune?

Dagens lønnssystem innebærer at lønnsforhandlingene skjer på Rådhuset, langt fra den enkelte arbeidstaker og virksomhet. Lønnstilleggene gis uavhengig av de ansattes kompetanse, ansvar og innsats, og uavhengig av virksomhetens behov. Det er de lokale partene som vet hvor skoen trykker, og vet hvilke oppgaver de er nødt til å løse. De burde derfor selv få rå over lønnsforhandlingene i virksomheten, slik at de kan lønne de ansatte etter behovene virksomheten har for ulik kompetanse.

Oslo kommune er det eneste området som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer. Alle de andre kommunene i landet, staten og sykehusene har lokale, kollektive lønnsforhandlinger.