Lokale forhandlinger i Oslo kommune gjennomføres til høsten. Her får du informasjon om hva du som medlem i Samfunnsviterne bør gjøre i forkant av og i forbindelses med de lokale forhandlingene.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å fremme krav i årets lokale forhandlinger. Her gir vi deg relevant informasjon slik at du er godt forberedt til de lokale forhandlingene.

Info og hjelpemidler

På Samfunnsviternes og Akademikernes nettsider finner du nyttig informasjon og hjelpemidler knyttet til lokale forhandlinger:

 

Kort om årets lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2018 i Oslo kommune medførte en ramme med en årsvirkning på om lag 2,8 %. Denne rammen består av komponentene lønnsoverheng, lønnsglidning, regulering av lønnstabell, sentrale lønnsmessige tiltak og avsetning til lokal pott.

Alle ansatte er gitt et lønnstillegg på tabellen, noen vil bli omfattet av sentrale lønnsmessige tiltak på sensommeren, mens alle parter vil stille i lokale forhandlinger til høsten.

Med tung sentral lønnsdannelse i Oslo kommune er det første gang siden 2014 at det nå avsettes en pott til lokale forhandlinger. Størrelsen på den virksomhetsvise beregnede potten vil naturlig variere, og arbeidsgiver vil oppgi hva denne er for partene som møtes i forhandlingene. For våre medlemmer vil det i snitt bety mindre enn et lønnstrinn fordelt.


Hvem kan fremme krav?

Alle Samfunnsviternes medlemmer kan fremme krav i de lokale forhandlinger. Dette gjelder uavhengig av om man er fast ansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også for arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn.


Krav og kravfrist

Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det avtales sentrale frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger, mens partene lokalt avtaler selve gjennomføringen. Du vil få informasjon fra din lokale tillitsvalgt om kravfrist og hvem kravet skal sendes til. Som hovedregel skal kravet sendes til lokal tillitsvalgt. Hvorvidt du skal sende en eventuell kopi til arbeidsgiver, beror på hva som er avtalt lokalt.


Utforming av lønnskrav

Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav, og for å sende det inn innen angitt frist satt i sin virksomhet. Et velbegrunnet krav fra deg er ditt og din tillitsvalgtes viktigste verktøy i lønnsforhandlingene. Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til stillingen, som for eksempel kompleksitet, formal- og realkompetanse, ansvar, arbeidsoppgaver, innsats, resultater og lønnsnivå.

Oslo kommunes overenskomst/dok 25 del B oppstiller kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn, herunder gjennomføring av lokale forhandlinger, forutsetninger og kriterier som skal anvendes hver for seg eller i sammenheng.

Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgt hvis du er usikker på hva du bør ta med i kravet. Det kan i noen tilfeller være klokt å gi noe mer informasjon til tillitsvalgte enn det som følger med kravet som skal leveres til arbeidsgiver. Praksis her kan variere, så det er lurt å avklare hva din tillitsvalgt ønsker i god tid før du skriver kravet ditt.

Du bør også være kjent med den lokale lønnspolitikken og knytte dine argumenter til kriterier som er nedfelt der.

Knytt kravet ditt opp mot lønnssamtalen hvis du har hatt en slik samtale. Knytte det også til et særskilt krav dersom det er fremmet tidligere eller vurderes fremmet i etterkant av den årlige forhandlingen.  Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv, det som er selvfølgelig for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Tips og råd om hvordan utforme et godt lønnskrav kan du lese her!Lønnssamtalen

Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om fortrinnsvis lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen bør arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.

Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør, og for at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Les mer om lønnssamtalen her!


Kravskjema

Vi oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å benytte foreningens eget kravskjema, men det er selvsagt ingenting i veien for å benytte arbeidsgivers eget skjema, i papirversjon eller digitalt format.

Hent kravskjema her!


Hva gjør du hvis det verken er en lokal tillitsvalgt for Samfunnsviterne eller Akademiker-tillitsvalgte på din arbeidsplass?


I virksomheter der det ikke er en tillitsvalgt for Samfunnsviternes medlemmer, må det velges eller pekes ut lokal tillitsvalgt/forhandler i god tid før forhandlingene. Hvis det skulle vise seg umulig å få utpekt en representant for Samfunnsviterne/Akademiker-samarbeid, bør det undersøkes om tillitsvalgt/forhandler fra andre Akademiker-organisasjoner på arbeidsplassen kan ivareta deg. En oversikt over Akademiker-foreningene finner du på Akademikernes nettsider.

Dersom ingen av de ovennevnte initiativ løser situasjonen, bør det vurderes om man skal representes av Samfunnsviternes sekretariat dersom man er det eneste medlemmet i virksomheten. Alternativt varsles sekretariatet om at det vil være behov for bistand i forhandlingene. Du må på forhånd kontakte arbeidsgiver for å få oppgitt den lokale fristen for å levere lønnskrav til arbeidsgiver og hvem som skal motta dette, i tillegg til dato for forhandlingene og evt ekstern bistand.


Hvor får du hjelp?


Husk at du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgt og Samfunnsviternes sekretariat. For råd og hjelp fra Samfunnsviternes sekretariat, tar du kontakt pr. e-post bistand@samfunnsviterne.no eller ringer vår bistandstelefon på tlf.nr. 22 03 19 05.


Samfunnsviterne ønsker lykke til med årets forhandlinger!