Meklingen mellom Akademikerne og staten resulterte i enighet, torsdag 24. mai kl. 16.

Akademikerne og Samfunnsviterne er svært tilfreds med å ha fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. Rekordstor pott som i sin helhet går til lokale kollektive forhandlinger. I tillegg er man blitt enige om et forenklet lønnssystem.

- Utdanning må lønne seg. Lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass gir ledere og tillitsvalgte mulighet til å gi lønn etter ansattes kompetanse og ansvar, og etter arbeidsplassens behov. Dette gjør staten mer attraktiv, og velferdstjenestene til befolkningen blir bedre, sier Anders Kvam forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Medlemmene i Akademikerne, som også inkluderer medlemmene i Samfunnsviterne, får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme. Det avsettes 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai. Dette betyr en reallønnsvekst for våre medlemmer.

Om resultatet 

Økonomi
Samfunnsviterne er svært tilfreds med at 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse settes av til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. mai.

Dette er en rekordstor pott som skal fordeles i den enkelte virksomhet etter lokale kollektive forhandlinger mellom lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hva har de øvrige hovedsammenslutningene blitt enige om?
De øvrige hovedsammenslutningene har også blitt enig om en ramme på 2,8 %, tilsvarende Akademikerne, men har en annen fordeling, der halvparten gis som et sentralt generelt tillegg, og resten avsettes til lokale forhandlinger.

Nytt forenklet lønnssystem for våre medlemmer
I Akademikernes nye avtale erstattes dagens 39 ulike lønnsrammer med én enkel lønnsstige for ansiennitetsopprykk. Dette er en forenkling Akademikerne har jobbet for i mange år.

Den nye lønnsstigen vil i hovedsak omfatte førstekonsulenter og stipendiater, som i dag er plassert på lønnsrammer med lønnsutvikling basert på ansiennitetsopprykk. Disse vil overføres til nytt lønnssystem med én enkel lønnsstige for ansiennitetsopprykk.

Rådgiver, seniorrådgiver og øvrige stillingskoder som har ikke vært på lønnsrammer tidligere, vil ikke påvirkes av endringene i lønnssystemet.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon medio juni om hva dette betyr for Samfunnsviternes medlemmer som er på dagens lønnsrammer - om overføring, implementering og overgangsregler knyttet til innføring av nytt lønnssystem.

Opplæring og skolering av tillitsvalgte i lokale forhandlinger og forhandlingssystemet i staten, samt endringer i tariffavtalen er et viktig satsingsområde for Samfunnsviterne og Akademikerne. Det arrangeres derfor flere kurs og konferanser før og etter sommeren om høstens lokale forhandlinger.

Nærmere om resultatet for Akademikernes og Samfunnsviternes medlemmer: 

 • Hele den lokale potten på 2,8 % skal fordeles gjennom lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene.
   
 • Akademikere med høyere akademisk utdanning gis årslønn på kr 449 400, ved ansettelse etter 1. mai, også kalt Akademikertillegget.
   
 • Det presiseres at lokal lønnspolitikk skal være nedfelt skriftlig og kjent blant ansatte. Den lokale lønnspolitikken skal blant annet ivareta kompetanse og ansvar og likelønn.
   
 • Lønnsutvikling og lønnssamtale har blitt en egen bestemmelse i Akademikernes nye avtale. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvordan arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling.  
   
 • Alle stillingskoder i Akademikernes avtale er unormerte. I 2016 ble makslønn fjernet i begge avtalene. I år er minstelønn fjernet i Akademikernes avtale. Dette er et viktig strategisk grep for å nå målet om reel lokal lønnsdannelse, der utdanning, kompetanse og ansvar legges til grunn for lønnsfastsettelse.
   
 • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til 2 millioner kroner.

Hovedtariffavtalen og resultatet av forhandlingene omfatter enhver arbeidstaker i staten, herunder ansatte på heltid, deltid og midlertidig ansatte.

Gjennomføring av lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet
Både Akademikerne og de tre øvrige hovedsammenslutningene skal gjennomføre de lokale forhandlingene innen 31. oktober.

De lokale forhandlingene gjennomføres av lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass.

Lønnsforhandlingene for Akademikernes medlemmer skjer i sin helhet lokalt ved det enkelte forhandlingssted/virksomhet, der medlemmene ivaretas i lokale kollektive forhandlinger. Arbeidsgiver har ansvar for at alle ansatte får en rimelig lønnsutvikling over tid. Sammen med de tillitsvalgte kan de forhandle frem løsninger som generelle lønnstillegg til alle, bli enige om å løfte spesielle grupper og gi individuelle tillegg.

Samfunnsviterne vil, i god tid før de lokale forhandlingene til høsten, sende ut mer informasjon til alle medlemmer og tillitsvalgte - om gjennomføring av lokale forhandlinger, lønnssamtalen og hvordan skrive et godt lønnskrav.

Pensjon
Akademikernes forhandlingsutvalg vil i juni behandle den fremforhandlede pensjonsløsningen i offentlig sektor. Svarfrist er 1. juli.

Dersom avtale om ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor er godkjent og lagt fram for Stortinget, vil partene i 2019, som følge regulering for 2. avtaleår i hovedtariffavtalen, forhandle om forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg som skal inngå i den nye ordningen.

Partene vil i tillegg forhandle om nødvendige tilpasninger i Hovedtariffavtalen, der ny lov om offentlig tjenestepensjonsordning åpner for regulering gjennom tariffavtale.