Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i statlig sektor innen 31. oktober. Her får du informasjon om hva du som medlem i Samfunnsviterne bør gjøre i forkant av og i forbindelse med de lokale forhandlingene.

I årets oppgjør skal det gjennomføres lokale forhandlinger hvor gjennomføring og fremdrift er svært lik tidligere års lokale forhandlinger. Det er fremforhandlet en lokal pott som i sin helhet skal fordeles lokalt i virksomhetene. Lokale forhandlinger er forhandlinger om lønn som føres mellom lokale parter, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den enkelte virksomhet.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å fremme krav i årets lokale forhandlinger. I denne e-posten gir vi deg relevant informasjon slik at du er godt forberedt til høstens forhandlinger.

Info og hjelpemidler knyttet til lokale forhandlinger
På Samfunnsviternes nettsider finner du også nyttig informasjon og hjelpemidler knyttet til lokale forhandlinger:

Hvem kan fremme krav?
Alle Samfunnsviternes medlemmer kan fremme krav i de lokale forhandlingene, uavhengig av om man er fast ansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også for arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn.

Frist for å fremme krav
Det avtales lokalt hvilke frister som gjelder for å fremme krav og for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Du må kontakte din lokale tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å få informasjon om de frister som gjelder på din arbeidsplass. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Krav og kravfrist
Det avtales lokalt hvilke frister som gjelder for å fremme lønnskrav, og du vil få informasjon fra din lokale tillitsvalgt om kravfrist, hvem kravet skal sendes til og når forhandlingene finner sted på din arbeidsplass. Som hovedregel skal kravet sendes til lokal tillitsvalgt. Hvorvidt du skal sende en eventuell kopi til arbeidsgiver, beror på hva som er avtalt lokalt.


Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og kan variere fra virksomhet til virksomhet.

Utforming av lønnskrav
Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav, og for å sende det inn innen angitt frist, som bestemmes lokalt. Et velbegrunnet krav fra deg er ditt og din tillitsvalgtes viktigste verktøy i lønnsforhandlingene. Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar, resultater, arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå.

Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgt hvis du er usikker på hva du bør ta med i kravet. Det kan i noen tilfeller være klokt å gi noe mer informasjon til tillitsvalgte enn det som følger med kravet som skal leveres til arbeidsgiver. Praksis her kan variere, så det er lurt å avklare hva din tillitsvalgt ønsker i god tid før du skriver kravet ditt.

Du bør også gjøre deg kjent med den lokale lønnspolitikken der du jobber, og knytte argumentene dine til kriterier som er nedfelt der.

Knytt kravet ditt opp mot lønnssamtalen hvis du har hatt en slik samtale. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv, og det som er selvfølgelig for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Tips og råd til hvordan du utformer et godt lønnskrav, kan du lese mer om her!


Lønnssamtalen
En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling.


Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag tettere sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør. For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Les mer om lønnsamtalen her!


Kravskjema
Dersom arbeidsgiver eller ditt lokallag ikke har egne kravskjemaer som de ønsker å benytte, så kan Samfunnsviternes kravskjema benyttes. Hvis din arbeidsgiver har utformet et eget skjema, så bruk gjerne det.

Hent Samfunnsviternes kravskjema her:


Hva gjør du hvis det verken er en lokal tillitsvalgt for Samfunnsviterne eller Akademiker-tillitsvalgte på din arbeidsplass?
I virksomheter der det ikke er en tillitsvalgt for Samfunnsviternes medlemmer, må det velges lokal tillitsvalgt i god tid før forhandlingene.

Hvis det skulle vise seg umulig å få utpekt en tillitsvalgt for Samfunnsviterne/Akademiker-samarbeid, bør det undersøkes om tillitsvalgte fra andre Akademiker-organisasjoner på arbeidsplassen kan ivareta deg. En oversikt over Akademiker-foreningene finer du på Akademikernes nettsider.

Dersom ingen av de ovennevnte initiativ løser situasjonen, må Samfunnsviternes sekretariat varsles om at det vil være behov for bistand i forhandlingene. Du må på forhånd kontakte arbeidsgiver for å få oppgitt den lokale fristen for å levere lønnskrav til arbeidsgiver og hvem som skal motta dette.


Hvor får du hjelp?
Husk at du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgt og Samfunnsviternes sekretariat.

For råd og hjelp fra sekretariatet, tar du kontakt per e-post bistand@samfunnsviterne.no
, eller du kan ringe vår bistandstelefon på telefonnummer 22 03 19 05.