Faglig råd for pedagogisk-psykologisk tjeneste: Informasjon om fagfelt, medlemmer m.m.

SIU: Senter for internasjonalisering av utdanning. Informasjon om arbeidsområder, samarbeidspartnere, jobbmuligheter m.m.

NOKUT: Har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner og å godkjenne utdanning fra utenlandske læresteder

VOFO: Voksenopplæringsforbundet. Se f.eks. «Lenker» for informasjon om norske og utenlandske samarbeidspartnere eller «Studieforbund» for medlemsliste

VOX: Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Se bl.a. «Ledige stillinger».

Statped: Spesialpedagogisk støttetjeneste til kommuner og fylkeskommuner

NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Se f.eks. «Prosjekter» og «Aktuelt»