- Vi er fornøyd med at regjeringen nå forplikter seg til å igangsette en kompetansereform. Dette er i tråd med våre forslag, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Behovet for en kompetansereform er satt på dagsorden gjennom Regjeringserklæringen, der regjeringen skriver at den vil «utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato».

- Norge har behov for en helhetlig utredning som svarer på samfunnets behov for kompetanseutvikling til enhver tid. Korte dagskurs og konferanser er ikke nok for å sikre framtidens behov for fersk kunnskap og nye ferdigheter. Jeg vil understreke at en kompetansereform også må omfatte arbeidstakere med høy utdanning. Også de som har høyere utdanning skal stå lenger i jobb, og heller ikke de kan utelukkende basere seg på utdanning som er gjennomført for flere tiår siden. Alle må ha mulighet til å oppdatere og utvikle seg faglig for å kunne bidra effektivt til oppgaveløsningen gjennom hele karrieren, sier Nilsson.

Samfunnsviternes leder roser regjeringen for å nevne oppfølging av Humaniorameldingen i regjeringserklæringen, og hun understreker at Samfunnsviterne ønsker å samarbeide om konkrete tiltak for at samfunnet skal kunne utnytte humaniorafagenes fulle potensial.

- Kompleksiteten i samfunnet øker, og løsninger må finnes på tvers av fagene. Humaniora og samfunnsvitenskap kan gi bedre problemforståelse og bedre løsninger på samfunnsutfordringene. Potensialet som ligger i disse fagene blir ikke godt nok utnyttet i dag, sier Nilsson, som også er glad for at regjeringen vil legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

Studiepoenggivende praksis i studiene er et forslag som Samfunnsviterne spilte inn til Venstre i forkant av regjeringsforhandlingene.

- Dette er særlig viktig innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, både for å forberede studentene på hvordan de kan benytte sin kompetanse i arbeidslivet og for å vise i praksis hvordan disse fagene er viktige for arbeidslivet, avslutter Nilsson og legger til at Samfunnsviterne gjerne vil samarbeide om disse sakene i tiden framover.

Samfunnsviternes forslag til Venstre før regjeringsforhandlingene var som følger:

  • utrede en kompetansereform i arbeidslivet med mål om å etablere en helhetlig og effektiv struktur for etter- og videreutdanning
  • følge opp satsningsområdene i Humaniorameldingen og vurdere hvordan samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse kan spille en større rolle i arbeidet med å dempe de potensielle konfliktene som et stadig mer komplisert samfunn kan reise
  • etablere en tydeligere satsning på talentutvikling, for eksempel med forskerlinjer for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, slik det i dag allerede er på medisin- og veterinærstudiene
  • igangsetting av piloter for studiepoenggivende praksisplasser innen samfunnsfag og humaniora
  • innføring av obligatorisk og grunnleggende teknologiforståelse i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for å gi kandidatene bedre mulighet til å bidra med nytenkning og innovativ verdiskapning på tvers av fagdisipliner.