På sitt septembermøte vedtok Samfunnsviterenes hovedstyre noen viktige føringer for foreningens videre arbeid med kompetanse og livslang læring i arbeidslivet.

Høyt endringstempo på grunn av digitalisering og automatisering skaper behov for kompetanseutvikling i alle livs- og karrierefaser.

 

Det pågår flere sentrale utredningsprosesser på kompetanseområdet som Samfunnsviterne følger tett. Spesielt Kompetansebehovsutvalget som er nedsatt for å finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden, og EVU-utvalget som er et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft.

 

- Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk gir en god ramme for standpunkter for læring i arbeidslivet. Det samme gjelder foreningens kunnskapspolitikk, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

 

Standpunktene er hjemlet i Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk som ble vedtatt på landsmøtet 2013, som blant annet slår fast at Samfunnsviterne «skal arbeide for et likeverdig arbeidsliv der den enkeltes ressurser, kompetanse og arbeidsevne skal ivaretas, utvikles og utnyttes optimalt i alle faser av yrkeslivet».

 

- Behovet for kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet også for de med høyere utdanning vil med all sannsynlighet øke i de kommende årene. Livslang læring er derfor et tema i kjernen av Samfunnsviternes arbeid, hvor både utviklingen av arbeidslivet, medlemmenes plass og rolle i dagens og framtidens arbeidsmarked, samt deres lønns- og arbeidsvilkår er berørt, sier Nilsson. 

 

- En vellykket og bredt anlagt kompetansereform er en forutsetning for et reelt mangfold og inkludering i arbeidslivet. Det er behov for en kompetansepolitikk som ikke bare retter seg mot alle livsfaser, men også mot alle karrierefaser, hvor også arbeidsledighet vil være en naturlig del av et omstillingsdyktig arbeidsliv. Samfunnsviterne mener at med bakgrunn i dette at etter- og videreutdanning må være tilgjengelig for alle, uavhengig av sektor, livsfase og tilknytning til arbeidslivet, understreker Merete Nilsson. 

 

Les Samfunnsviternes standpunkter til læring i arbeidslivet her!