4. februar overleverte Stoltenbergutvalget sin NOU-rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskapsministeren. Samfunnsviterne støtter flere av de foreslåtte tiltakene.

Utvalget foreslår hele 64 tiltak for å legge bedre til rette for like muligheter for læring og utvikling for barnehagebarn og skoleelever, uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn.

 

Rapporten fastslår at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet.

 

- Dette er svært bekymringsfullt når det er i dette opplæringsløpet vi også former framtidens arbeidstakere. Vi er derfor svært fornøyde med at det nå blir satt fokus på at både barnehagen og skolen skal være et godt utgangspunkt for alle barns opplæring, både gutter og jenter, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

 

- At utvalget foreslår en rekke tiltak for å gi alle barn en like god start på skolegangen, uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn er svært viktig. Vi er også svært fornøyde med at utvalget foreslår å innføre heldagsskole fra 1.-4. trinn. Dette er i tråd med våre skolepolitiske standpunkter, påpeker Nilsson.

Forslag om lovfestet rett til spesialundervisning med spesialpedagogisk kompetanse

Samfunnsviterne er tilfredse med at Stoltenbergutvalget foreslår at retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning beholdes.

 

Utvalget foreslår at det også må lovfestes at både spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal gjennomføres av barnehagelærere og lærere med spesialpedagogisk kompetanse, noe Samfunnsviterne støtter.

 

Stoltenbergutvalgets NOU sammen med ekspertgruppens rapport, Inkluderende fellesskap for barn og unge skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av stortingsmeldingen Tidlig innsats og inkluderende fellesskap som kommer høsten 2019. Samfunnsviterne deltar i Kunnskapsdepartementets referansegruppe til arbeidet med stortingsmeldingen.  

 

- Stortingsmeldingen skal blant annet komme med forslag til forbedringer av det spesialpedagogiske støttesystemet som både PP-tjenesten og Statped er en del av. Fordi vi har mange medlemmer i denne sektoren følger vi arbeidet tett og vil komme med høringsinnspill både til Stoltenbergutvalgets rapport og til storingsmeldingen når den kommer, sier Merete Nilsson.

 

Les Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3 her.