Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til beste for medlemmene.

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til beste for medlemmene.

Informasjonssikkerhet er et samlebegrep som omfatter ulike aspekter, for eksempel: 

 • Opplysninger skal ikke komme på avveie 
 • Det skal ikke lagres sensitive opplysninger det ikke er saklig behov for
 • Uautoriserte skal ikke ha fysisk adgang til lokaler der sensitiv informasjon håndteres, eller få til slik elektronisk lagret informasjon
 • Informasjon skal ikke kunne forandres uten autorisert tilgang
 • IT-systemer og infrastruktur skal legges opp slik at nedetid er lav 
 • Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere som har behov for det
 • Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede hendelser
 • Medarbeidere som bruker informasjonssystemer skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav

Veileder for informasjonssikkerhet for tillitsvalgte i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har utarbeidet en egen veileder i informasjonssikkerhet for tillitsvalgte. Denne ble lansert for alle tillitsvalgte i februar 2010.

Samfunnsviternes veileder for tillitsvalgtes informasjonssikkerhet

Avvikskjema (for tillitsvalgte)

Sensitive personopplysninger er i følge loven definert som opplysninger om:

 • Rasemessig eller etnisk bakgrunn eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning.
 • Opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbar handling
 • Helseforhold
 • Seksuelle forhold
 • Medlemskap i fagforeninger

Taushetsbelagte opplysninger (jf. straffeloven § 144 og Advokatetiske retningslinjer) bør behandles på samme måte som sensitive personopplysninger.

Bruk av e-post

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal.

Medlemmer som søker råd og bistand fra sekretariatet i lønn- og arbeidsspørsmål, bør i størst mulig grad unngå å sende sensitive personopplysninger på e-post til sekretariatet. Andre kanaler, som brev og telefon, bør i stedet benyttes dersom det er nødvendig å oppgi slike opplysninger til foreningen.

Samfunnsviterne bruker følgende standardformulering i all e-postkommunikasjon:

Denne e-posten med evt. vedlegg er kun beregnet for den angitte adressat. E-posten og evt. vedlegg kan inneholde taushetsbelagte opplysninger om privatpersoner. Dersom du ikke er rett mottaker, skal e-posten med vedlegg slettes snarest. Bruk eller videreformidling av opplysningene er ikke tillatt. I tilfelle feilsending av denne e-post, vennligst kontakt avsender snarest eller ring telefon 22 03 19 00.