Til innholdet

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor landsmøtet. Komiteen består av en leder og to medlemmer som velges for landsmøteperioden på tre år. Komiteen konstituerer seg selv.

Kontrollkomité 2017-2019:

 

  • Aud Raknem, pensjonist, Hordaland | E-post
  • Arnt-Einar Litsheim, Norsk havneforening, Buskerud | E-post

Synnøve Karin Bøen trakk seg som medlem av kontrollkomiteen fra 1. mai 2019.

 

Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle relevante dokumenter, herunder:

  1. Innkallinger og saksdokumenter til hovedstyrets møter
  2. Hovedstyrets møteprotokoller med alle vedlegg
  3. Møteinnkallinger og saksdokumenter til landsmøtet

 

Dersom kontrollkomiteen mener å ha behov for informasjon utover det som er nevnt over, kan den kreve ytterligere informasjon fra hovedstyret.

 

Kontrollkomiteens oppgaver:

  1. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om hovedstyret styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter og overordnede politikkdokumenter.
  2. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret gjennomfører landsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger.
  3. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
  4. Kontrollkomiteen skal fastsette foreningens regnskap endelig for hvert kalenderår etter avsluttet gjennomgang av hovedstyret. Hvis kontrollkomiteen avdekker vesentlige uregelmessigheter, kan den la være å fastsette regnskapet som endelig. Kontrollkomiteen skal i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig underrette hovedstyret, foreningens revisor og generalsekretæren om sin konklusjon.
  5. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære landsmøte og en egen melding til hovedstyret og generalsekretæren i årene mellom to ordinære landsmøter, senest 1. mai.

Fant du det du lette etter?