Delegatfordeling til landsmøtet 2019 ligger her.

Samfunnsviternes vedtekter finner du her.

I henhold til vedtektenes § 4 Landsmøtet består landsmøtet av følgende delegater med tale-, forslags- og stemmerett:

a. Hovedstyrets faste medlemmer

b. Valgte delegater

c. Inntil fem studentdelegater

Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets ordinære medlemmer og varamedlemmer kan ikke stille som valgte delegater.

 

Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke tale- eller stemmerett.

 

Vedtektenes § 4 Landsmøtet angir også hvordan delegatene til landsmøtet skal fordeles:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

Fordelingen av delegater til landsmøtet 2019 er som følger:Fylkesavdeling

Delegater

Medlemmer bak hver delegat

Oslo og Akershus

23

297

Hordaland

9

108

Trøndelag

8

120

Buskerud, Vestfold og Telemark

8

114

Rogaland

5

120

Troms

4

111

Agder

4

104

Hedmark og Oppland

3

121

Østfold

3

121

Nordland

2

127

Møre og Romsdal

2

99

Finnmark

2

70

Sogn og Fjordane

2

43

Alle

75

 

 

I tillegg kommer fem studentdelegater, inkl. studentobservatøren i hovedstyret.