Etter vedtak i hovedstyret 4. juni 2019, sak 27-19, sender hovedstyret ut på høring i organisasjonen to alternative forslag om ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne fra 2020. Forslagene sendes ut på høring til alle fylkesavdelingene, samt til arbeidslivsutvalget. Høringsforslagene er tilgjengelig her på foreningens nettside slik at også medlemmer og tillitsvalgte for øvrig har anledning til å sende inn høringsinnspill.

Om høringen
Etter vedtak i hovedstyret 4. juni 2019, sak 27-19, sender hovedstyret ut på høring i organisasjonen to alternative forslag om ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne fra 2020. Forslagene sendes ut på høring til alle fylkesavdelingene, samt til arbeidslivsutvalget. Høringsforslagene gjøres også tilgjengelig på foreningens hjemmeside slik at også medlemmer og tillitsvalgte for øvrig har anledning til å sende inn høringsinnspill.
 
Hovedstyrets forslag bygger på organisasjonsutvalgets rapport, overlevert til hovedstyret 6. desember 2018, som foreslo endringer for å styrke medlemsinvolvering og demokrati, samtidig som behovet for å bygge en fleksibel organisasjon er opprettholdt.
 
Hovedstyret har i tillegg vektlagt diskusjoner og tilbakemeldinger i samlinger med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget, samt tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med samlinger for tillitsvalgte og medlemsmøter organisert av foreningens leder i vårhalvåret 2019.
 
De to alternative organisasjonsmodellene visualiseres i form av forslag til nye vedtekter, for på denne måten danne et enkelt og oversiktlig diskusjonsnotat.
 
Redegjørelse for de alternative organisasjonsmodellene vises i sin helhet i høringsnotatet. I tillegg sendes det ved to alternative forslag til ny delegatordning (vedlegg 1), to alternative forslag til organisasjonsmodell presentert som organisasjonskart (vedlegg 2), organisasjonsutvalgets rapport (vedlegg 3), samt bakgrunnsinformasjonen som ligger til grunn for organisasjonsutvalgets vurderinger (vedlegg 4).
 
Prosess høring
Høringen sendes ut og gjøres tilgjengelig på foreningens nettsider 7. juni. 
 
Fylkesstyrene i den enkelt fylkesavdeling har ansvar for å organisere høringsarbeidet i sin fylkesavdeling. For å ha kjennskap til hvordan høringsarbeidet er gjennomført i organisasjonen, er det ønskelig at en i det enkelte høringssvar kort redegjør for hvordan høringsarbeidet er gjennomført og hvor mange medlemmer som deltok i dette arbeidet.
 
Høringsfrist er satt til 20. august 2019.
 
Høringsinnspillene sendes inn til følgende e-postadresse: landsmote@samfunnsviterne.no
 
Bakgrunn for høringen
I forrige landsmøteperiode (2014-2016) ble det foretatt en gjennomgang av foreningens organisering og arbeidsmåter for å se på om foreningen var hensiktsmessig organisert i forhold til å nå målene i strategisk plan. Daværende nedsatte arbeidsgruppe, bestående av representanter fra hovedstyret, fylkeslederne og sekretariatet, hadde ikke mandat til å vurdere foreningens grunnleggende strukturer, og det kom fram i tiden fram mot landsmøtet 2016 at mange medlemmer, tillitsvalgte og ulike organisasjonsledd så behovet for en grundigere gjennomgang.
 
Samfunnsviterne har hatt flere organisasjonsutvalg i arbeid siden 2001. Behovet for å styrke medlemsforankring, demokratiske prosesser, representativitet og medlemsinvolvering er også viktige satsingsområder som er trukket fram av tidligere organisasjonsutvalg, fylkeslag og ikke minst også av arbeidsgruppen som så på foreningens organisering og arbeidsmåter i foregående periode. Dette ble også påpekt av landsmøtet 2016. Med bakgrunn i dette vedtok derfor landsmøtet 2016 at det skulle nedsettes et organisasjonsutvalg i perioden 2017-2019, som skulle foreta en bred og grundig gjennomgang av foreningens organisering. Følgende vedtak ble derfor gjort i landsmøtesak 6-16:
 
"Landsmøtet gir hovedstyret i oppdrag å nedsette et organisasjonsutvalg i perioden 2017 – 2019 med mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.
 
Fylkeslagene, ved fylkesledermøtet, kommer med forslag til sammensetning og detaljert mandat.
 
Hovedstyret nedsette organisasjonsutvalget og utformer mandat etter en bred prosess i foreningen."
 
Hovedstyret vedtok med bakgrunn i vedtaket fra landsmøtet 2016 et utkast til mandat og prosess som grunnlag for diskusjon på fylkesledermøtet, jf. sak 9-17. Utkast til mandat og prosess ble drøftet på fylkesledermøtet i februar 2017 og fylkesledermøtet ga ingen spesielle innsigelser til hovedstyrets forslag. På bakgrunn av dette vedtok hovedstyret i sak 30-17 mandat og prosess for organisasjonsutvalget. Mandatet for organisasjonsutvalget er tilgjengelig her. 
 
Organisasjonsutvalget ble nedsatt av hovedstyret etter en bred utlysning i foreningen, jf. sak 48-17. Organisasjonsutvalget startet deretter opp sitt arbeid i september 2017 og hadde i alt ni møter fram mot overlevering av rapporten, som ble overlevert hovedstyret 6. desember 2018. Organisasjonsutvalgets anbefalinger var enstemmige. Som grunnlag for organisasjonsutvalgets vurderinger ble det innhentet både informasjon om andre foreningers organisasjonsmodeller, gjennomført medlemsundersøkelser, samt benyttet offentlige rapporter gjennomført av blant annet FAFO og NIFU. (Se full oversikt over denne bakgrunnsinformasjonen i vedlegg 4.) Organisasjonsutvalget har også underveis i prosessen drøftet sine vurderinger og forslag med foreningens rådgivende organer; fylkesledermøtet og arbeidslivsutvalget.
 
Hovedstyret vedtok på bakgrunn av dette et foreløpig forslag til ny organisasjonsmodell for foreningen i sitt møte 28.-30. januar 2019, jf. sak 4-19. Dette forslaget ble drøftet med de overnevnte rådgivende organene på felles samling 28.-30. mars 2019. I tillegg ble forslaget presentert og drøftet på samling for erfarne tillitsvalgte, på tariffkonferansen 2019, på 13 medlemsmøter rundt om i landet, samt på to webinarer, for å få en bredest mulig involvering og medlemsinvolvering i arbeidet med ny organisasjonsmodell. Totalt var over 300 medlemmer involvert.
 
Hovedstyret diskuterte deretter forslaget til ny organisasjonsmodell med bakgrunn i alle innspillene som har kommet i hovedstyremøtet 10.-11. april. I dette møtet ble det vedtatt å be generalsekretæren fremme et nytt forslag til organisasjonsmodell og innkalle til et nytt fylkesledermøte for presentasjon og drøfting av dette utkastet. Dette forslaget ble også drøftet med arbeidslivsutvalget på deres samling 14.-15. mai. På bakgrunn av drøftinger og innspill fra de to siste møtene med de rådgivende organene vedtok hovedstyret 4. juni et nytt forslag til organisasjonsmodell som nå sendes ut på høring i organisasjonen.
 
Dokumenter og vedlegg til høringen:

Høringsnotat om ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne (Word-dokument)

 

Denne saken ble publisert 07.06.19 og oppdatert 12.07.19 (rettet en feil i henvisning til et vedlegg).