Her følger en presentasjon av de kandidater valgkomiteen har innstilt til Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2020-2022.

Kandidatenes CV-er vil være tilgjengelig for delegatene på landsmøtet.

Alle saksdokumenter til landsmøtet finner du her. 

 

Merete Nilsson, Innstilt til vervet som leder i foreningen    

Utdanning: Cand.polit med hovedfag i spesialpedagogikk fra NTNU. Har i tillegg utdanning innenfor i rusforebyggende arbeid, kurs i relasjonsledelse, økonomistyring og styrearbeid.

Verv: Er leder i Samfunnsviterne og har i tillegg hatt tillitsverv på alle nivåer i foreningen. Har og har hatt flere verv i andre organisasjoner, deriblant som styremedlem i Akademikerne, medlem av forhandlingsutvalget Akademikerne kommune og styremedlem i Faglig Råd for PP-tjenesten.

Nåværende stilling: Leder i Samfunnsviterne. Har permisjon fra stillingen som enhetsleder for PP-tjenesten i Melhus kommune.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal være den foretrukne fagforeningen for humanister og samfunnsvitere. Fortsatt medlemsvekst er derfor viktig. Å bli større gir også større innflytelse. For å bli større må vi være relevante. Derfor vil organisasjonsutvikling og profesjonalisering være et viktig satsingsområde også i kommende periode.

Målsettingen med alt vi gjør må være å sikre medlemmene våre best mulig lønn og arbeidsvilkår. Jeg er derfor opptatt av at vi skal ha medlemsservice og medlemstilbud med høy kvalitet og gode opplæringstilbud for tillitsvalgte.

Min brede erfaring som tillitsvalgt på alle nivå i foreningen og arbeidserfaring forøvrig gjør meg godt kvalifisert til å være leder i foreningen også i kommende periode. Jeg ønsker å være en synlig leder for Samfunnsviterne. En leder som lytter og som gir rom for ulike synspunkter og som er opptatt av å finne gode løsninger for foreningens medlemmer og tillitsvalgte.

 

 

Erik F. Øverland, innstilt som nestleder

Utdanning: Magister i sosiologi og doktorgrad i fremtidsstudier; forskningsbakgrunn som arbeidslivsforsker; gjesteforeleser ved Freie Universität i Berlin.

Verv: Hovedtillitsvalgt i Kunnskapsdepartementet; har representert Akademikerne i de politiske prosessene i forbindelse med prosjektet "Nytt regjeringskvartal"; medlem i Akademikerne Næring; leder for Samfunnsviternes arbeidsgruppe for Samfunnsansvar.

Nåværende stilling: Arbeider i Kunnskapsdepartementet med forskning- og innovasjonspolitikk. Har tidligere forsket på arbeidsliv.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal bli mer synlig og spille en enda tydeligere rolle, både i samfunnet som sådan, men også inn i mot Akademikerfelleskapet. Dette innebærer også at Samfunnsviterne må bli mer aktive på det samfunnspolitiske området. Samfunnsviterne bør styrke sitt tilbud til medlemmene, og sin relevans for lokale tillitsvalgte.

Utover dette er jeg veldig opptatt av at Samfunnsviterne klarer å møte utfordringer når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål og endrede mellomleder- og medarbeiderroller. Et spesielt viktig anliggende for meg er hvordan foreningen kan være relevant i fremtidens arbeidsliv.

 


Anne Karine Poulsson, innstilt som styremedlem

Utdanning: Hovedfag i sosialantropologi ved universitetet i Oslo.

Verv: Styremedlem i Samfunnsviterne to perioder, plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i NAV Akershus. Sittet i styret for Samfunnsviterne i NAV og Akademikerne NAV. Styreverv i lokal idrettsforening og andre mindre foreninger.

Nåværende stilling: Arbeider som Spesialrådgiver i et helseforetak i Vestre Viken.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal bli den foreningen vi lover våre medlemmer at den skal være. Samfunnsviterne er i utvikling, vi vokser og vi har potensialet til å bli en stor og viktig aktør for våre medlemmer og i samfunnsdebatten. Samfunnsviterne har gode strategier for å nå disse målene.

Jeg ønsker å bruke min erfaring innen prosjektledelse, prosessledelse og kompetanse innenfor lederutvikling og organisasjonsutvikling for at foreningen skal få det omdømme vi sikter mot.

 

Terje Møien, innstilt som styremedlem

Utdanning: i Cand. Philol, Universitet i Tromsø.

Verv: Både medlem, økonomiansvarlig, nestleder  og leder i Troms fylkeslag, 2012-2017. Tidligere lokal tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 2016-2020: 1. vara i hovedstyret. 1. juli 2019: Fast hovedstyremedlem. Styreleder i Tæruddalen borettslag, verneombud for Stamina Helse. Mange års frivillighetsarbeid i Studentsamfunnet i Tromsø. Tidligere styreleder i Thyholdtvegen borettslag.

Nåværende stilling: Arbeider som HMS-rådgiver hos Stamina Helse (BHT), avdeling Romerike.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med lokale aktiviteter og medvirkning/medbestemmelse som hele tiden må pleies og utvikles. Viktige prinsipper i vårt foreningsarbeid er etterrettelighet, utfordre hverandre til stille kritiske spørsmål og å være løsningsorienterte. Foruten sentrale områder som lønn og pensjon, må vi hegne om prinsippene bak arbeidsmiljølovens bestemmelser i henhold til å sikre et trygt og ivaretakende arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø handler om verdier og holdninger, så vel som lovmessige krav og forpliktelser. Mitt daglige virke som HMS-rådgiver for over 100 bedrifter, gjør at jeg har en relativ god innsikt i norsk arbeidsliv.

 


Carina Sandberg, innstilt som styremedlem

Utdanning: Master i statsvitenskap fra London School of Economics (1997). Har også studert samfunnsgeografi, språk og menneskerettigheter. Videreutdanning i ledelse og kurs/sertifiseringer i IT-metodikk.

Verv: Tidligere tillitsvalgt og leder for lokallaget i UNE 2007-2017. Hovedstyret siste periode.

Nåværende stilling: Arbeider i Utlendingsnemnda (UNE), Seksjon for statistikk, analyse og saksflyt, med kontinuerlig forbedring, visualisering av data og innføring av ny teknologi. 

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med at tillitsvalgte skal få enda bedre støtte fra foreningen og hverandre (bedre nettverk). Jeg er også opptatt av at vi skal få mer etter- og videreutdanning og synes at Samfunnsviterne bør gjøre mer for flyktninger og innvandrere i arbeidslivet.

Jeg har kompetanse på perspektivene til kvinner, statlige ansatte, statsvitere og folk både i by/land. I styresammenheng er jeg god på helhetsperspektivet, det strategiske og opptatt av å ivareta alle medlemmer. Vil utfordre status quo.

 

 

Dag Kristiansen, innstilt som styremedlem

Utdanning: Nord-Amerikastudier

Verv: Jeg har en styreperiode bak meg som nåværende 1. vara. Er Samfunnsviternes representant i Akademikerne Helse.

Nåværende stilling: Arbeider i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus med kommunikasjon som fagfelt. Kommunikasjonsansvarlig for Senter for Fremtidig Helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe for medlemmenes interesser i alt fra lønns- og arbeidsvilkår til å underbygge fremtidige behov for vår kompetanse i næringsliv og offentlig sektor. Jeg mener det er viktig å bygge både merkevare og identitet.

Fremtidens fagorganiserte vil se etter merverdi utover bare spørsmål om lønn. De vil lete etter muligheter for nettverking og arenaer for å fremme egne interesser og fagpolitikk. Jeg vil at Samfunnsviterne skal være nytenkende i alle spørsmål og vil jobbe for ungdommens og fremtidens interesser.

 

 

Siv Sangolt, innstilt som styremedlem

Utdanning: Hovedfag i pedagogikk ved UIB og NLA. Samfunnsfaglig, Supported Employment ved HIOA.

Verv: Tillitsvalgt i Aetat/NAV fra 2006. Plasstillitsvalgt, fylkestillitsvalgt og medlem i arbeidsutvalget. Nestleder og fra 2015 leder for Samfunnsviterne i NAV.

Nåværende stilling: Arbeider som jobbspesialist i NAV.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med arbeidsmarkedet, arbeidslivspolitikk og velferd. Min lange arbeidserfaring fra NAV gir meg viktig kompetanse og kunnskap i slike spørsmål og jeg har hatt ansvar for mange høringssvar og innspill. Jeg har analytiske evner og mot til å stille kritiske spørsmål.

Gjennom mine år som tillitsvalgt har jeg blitt trygg på oppgaver som å sette seg inn i (lese store mengder dokumenter) ulike sakskompleks, skrive saksfremlegg, fremlegge saker i medbestemmelsesapparatet og styrer, organisere medlemsmøter/kurs/konferanser, lage presentasjoner, innhente og analysere informasjon, veilede medlemmer/tillitsvalgte, strategisk arbeid m.m. Jeg er vant til å kombinere en hektisk arbeidsdag i NAV med organisasjonsarbeid.

 

 

Gry Jordet Kibsgaard, innstilt som styremedlem

Utdanning: Hovedfag i Sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og master i organisasjon og ledelse ved NTNU.

Verv: Lead Business Intelligence Special Interest Group, EUNIS (European University Network Information Systems), medlem i Fylkesstyret for Samfunnsviterne. Tidligere leder for Samfunnsviterne ved NTNU, medlem i Samfunnsviternes nasjonale fagutvalg, meddommer og lagrettedommer i Gulating lagmannsrett, medlem i Universitetsstyret.

Nåværende stilling: Tjenesteansvarlig utviklingsleder i Avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal bidra med å forme de nye yrkene ved å fremme samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse og innsikt i digitaliseringsarbeid. Jeg ønsker å synliggjøre Samfunnsviter 2.0. som kompetanse og erfaring som muliggjør digitalisering og utvikling av nye digitale tjenester. 

Med min erfaring og kunnskap om digitaliseringsprosesser ønsker jeg å bidra til å stake ut en digital strategi for Samfunnsviterne for å utvikle medlemstjenestene og gjøre fagforeningen enda mer tilgjengelig for det enkelte medlem og tillitsvalgt. Jeg ønsker å bidra til en organisasjonsmodell for Samfunnsviterne som ivaretar medlemmenes interesser og ønsker om en demokratisk organisasjon.

 

 

Tobias Bade Strøm, innstilt som 1. vara.

Utdanning: Master of Arts i Europeisk politikk fra College of Europe. Mellomfag sammenliknende politikk ved UiB, utvekslingsopphold ved Uppsala Universitet, Bordeaux og Washington DC.

Verv: Opprettet lokallag for Samfunnsviterne i Kripos og Forskningsrådet og var med i fylkesstyret i Oslo og Akershus. Styremedlem i Net4Society.

Nåværende stilling: Spesialrådgiver i Norges forskningsråd, Internasjonal avdeling.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med synliggjøring av rollen samfunnsvitere og humanister har, opp mot fremtidens utfordringer og omstillingsbehov – alene og i samarbeid med andre aktører. Alle deler av organisasjonen må spille på lag og vi må rekruttere og engasjere flere studentmedlemmer. Samfunnsviterne må sees på som relevant for alle medlemmer, samtidig som vi evner å påvirke politiske beslutninger.

Erfaringen fra en multinasjonal organisasjon med varierende grad av medbestemmelse på arbeidsplassen kan være nyttig for styrets arbeid. Jeg er en utpreget lagspiller og ønsker at alle rundt bordet deltar – noe som blir viktig fremover. Styret må utnytte kompetansen og engasjementet til andre fora og medlemmer som ønsker å videreutvikle organisasjonen.

 

 

Olav Elling Gausdal, innstilt som 2. vara

Utdanning: Mellomfag i statsvitenskap. Etterutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen og retorikk ved Handelshøyskolen BI.

Verv: Lokal tillitsvalgt, styremedlem Akademikerne NAV og nå nestleder. Sitter i AMU for NAV Møre og Romsdal. Vara i hovedstyret 2016 – 2019.

Nåværende stilling: Rådgiver i NAV arbeidslivssenter, avdeling Sunnmøre, Møre og Romsdal.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med ivaretagelse av spørsmål omkring lønn, pensjon og arbeidsrett. Trepartssamarbeidet; det vi har oppnådd i norsk arbeidsliv er ikke selvsagt, og det er viktig å ta vare på – kjempe for – trepartssamarbeidet. Det å kunne møtes rundt bordet for å finne gode og fornuftige løsninger, men også kunne tørre å diskutere endringer.

Samfunnsdebatten; å være en synlig aktør i samfunnsdebatten. Tørre å ta opp, av og til utfordre, ift. aktuelle og viktige tema. Sørge for at fagforeningene er aktuelle; vi må nå nye medlemmer og de yngre. Sentralt spørsmål; hva skal til/ hvorfor være fagorganisert?

 

 

Ingeborg Skjølingstad, innstilt som 3. varamedlem

Utdanning: Hovedfag i statsvitenskap.

Verv: Mangeårig hovedtillitsvalgt i Haugesund kommune. Har bidratt i regionalt nettverk. Sitter i formannskapet og i bystyret i Haugesund.

Nåværende stilling: Administrasjonsleder i Rogaland fylkeskommune.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe for at medlemmene våre skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Med min politiske erfaring, god rolleforståelse og administrative ledererfaring vil jeg jobbe for at Samfunnsviterne skal være en profesjonell organisasjon med dedikerte tillitsvalgte som blir tatt godt vare på.

Jeg ønsker at foreningen skal jobbe videre med ny organisering. Fortsette arbeidet med synliggjøring av foreningen og samfunnsviternes kompetanse samt ivareta kjerneoppgaven - lønns – og arbeidsbetingelser for Samfunnsviternes medlemmer.

 

 

Atle Reiersen, innstilt som 4. varamedlem

Utdanning: Master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse med tema som nasjonsbygging, identitet og fellesskap.

Verv: Lokalt MBA, fylkes MBA, ulike arbeidsgrupper, lønnsutvalg, styrer og prosjekter lokalt og sentralt i NAV, samt styremedlem for Samfunnsviterne- og Akademikerne i NAV nasjonalt.Styremedlem og nestleder for Samfunnsviterne i Troms, verneombud og medlem i arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Nåværende stilling: Seniorrådgiver ved NAV Tromsø.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe iherdig for å sette kompetanse og lønn i sammenheng fordi når vår kompetanse blir tatt i bruk og verdsatt vil det være mulig å gjøre store framskritt i forhold til lønn. Mitt hjerte banker for medbestemmelse og involvering som etter min mening er en virksomhets største ressurs.

Sterk motivasjon og høy kompetanse gir meg et solid grunnlag for å gjøre en god jobb for Samfunnsviterne.Som kjernekompetanse har jeg jobbet mye med omstilling og organisasjonsutvikling. Rød tråd for studier og som tillitsvalgt; er hvordan bygge fellesskap, identitet og samhold.

 

 

Torunn Helle, innstilt som 5. vara.

Utdanning: Statsviter, Cand Polit ved Universitetet i Oslo. 

Verv: Mange års erfaring fra NAV på pensjons- og uføreområde internasjonalt samt som tillitsvalgt for Samfunnsviterne /Akademikerne NAV på ulike nivåer i organisasjonen. Startet som tillitsvalgt i Samfunnsviterne i 2006 og er nå fylkesleder i Oslo/Akershus.

Nåværende stilling: Rådssekretær i Oslo kommune med politikkområdene eldre, helse og frivillighet.

Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal jobbe med livslang karriereutvikling, etter- og videreutdanning for alle medlemmer av Samfunnsviterne. Jeg vil bidra til synliggjøring av Samfunnsviternes kompetanse i fremtidas arbeidsliv og derigjennom økt organisasjonsgrad.

Jeg har erfaring fra lokallag med god forhandlingskompetanse på tariff, organisasjonsforhold samt prosjektarbeid innen livslang læring og kompetansepolitiske spørsmål.