Samfunnsviterne avholder sitt landsmøte 30. oktober - 1. november 2019 på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ og sammenkalles hvert tredje år.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å godkjenne årsberetninger og regnskap, vedta foreningens vedtekter og overordnede mål og strategier, velge nytt hovedstyre, samt behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet (jf. Samfunnsviternes vedtekter, § 4).

Dersom du ønsker å melde interesse for verv i Samfunnsviternes styrende organer, se egen artikkel med informasjon fra valgkomiteen.