Valgkomiteen i Samfunnsviterne har begynt sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens styrende organer til valg på landsmøtet. Valgkomiteen inviterer med dette alle medlemmer av foreningen til å foreslå kandidater til hovedstyret.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

  • Aina Strand, valgkomiteens leder (Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo og Akershus).
  • Yngve Engkvist (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Finnmark).
  • Frode Gundersen (NAV Kontroll Vest, Rogaland).

 

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling på landsmøtet 2019.

Komiteen har som oppgave å komme med forslag til leder, nestleder og øvrige hovedstyremedlemmer, kontrollkomité og valgkomité.

Hovedstyret skal bestå av leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer.

Kontrollkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer.


Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen inviterer med dette foreningens fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer til å komme med forslag til kandidater. Forslagene må være begrunnet.

Valgkomiteen inviterer fylkes- og lokallag i foreningen til å komme med innspill til kompetanse og kriterier som det nye hovedstyret samlet bør ha.  

Valgkomiteen vil gjerne ha forslag så tidlig som mulig. Absolutt siste frist for å komme med forslag er 22. august 2019.

Valgkomiteen har begynt sitt arbeid og var representert på Samfunnsviternes tariffkonferanse, på tariffsamling for tillitsvalgte og på samling for fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget i mars.

Valgkomiteen understreker at komiteen er et uavhengig organ som har sitt mandat fra landsmøtet. Valgkomiteen fatter sin beslutning på grunnlag av innspill fra foreningens ulike organisasjonsledd og vil legge frem en balansert innstilling etter innkomne ønsker fra tillitsvalgte og medlemmer.

Valgkomiteen vil ta hensyn til behovet for fortrolighet i sine kontakter med og om kandidater.

Kontaktinfo til valgkomiteen:
Alle henvendelser til valgkomiteen rettes til valgkomiteen pr. e-post valgkomiteen@samfunnsviterne.no eller pr. telefon til valgkomiteens leder Aina Strand, tlf. 90099706.

 

Fremdriftsplan for valgkomiteens arbeid:

Tid

Oppgaver

22. august

Frist for å melde inn kandidater til hovedstyret.

august –

september

Valgkomiteen arbeider med forslag, intervjuer kandidater.

1. oktober

Valgkomiteens innstilling offentliggjøres sammen med saksdokumenter til landsmøtet.

30. okt.-1. nov.

Landsmøtet 2019.

 

Med vennlig hilsen

Aina Strand
valgkomiteens leder