Til innholdet

Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjons verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av Samfunnsviternes verdigrunnlag. Det ble derfor uttrykt ønske på landsmøtet i 2016 om at arbeidet med samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens øvrige arbeid. Dette ble fulgt opp høsten 2017 med en ny strategi for samfunnsansvar.


Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen. Denne helhetlige tilnærmingen til samfunnsansvar bygger på FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015, og som skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene handler imidlertid ikke bare om klima og miljø, men også om temaer som blant annet livslang læring, likestilling, bekjempelse av ulikhet, bærekraftig arbeidsliv og sosiale rettigheter.

 

Følgende fokusområder har derfor blitt valgt for perioden 2017-2019:

  • Samfunnsviternes arbeid med menneskerettigheter
  • Samfunnsviternes arbeid med anti-korrupsjon, demokrati og ytringsfrihet
  • Samfunnsviternes arbeid med et bærekraftig arbeidsliv
  • Samfunnsviterens arbeid med bærekraft og miljø

Samfunnsansvarsgruppen har forsøkt å la dette i størst mulig grad gjenspeiles gjennom valg av samarbeidspartnere. Disse partnere kan suppleres med flere/erstattes i løpet av prosjektperioden for å sikre best mulig måloppnåelse av strategien.


Sustainability HUB

Samfunnsviterne har gått inn som oppstartspartner i Sustainability HUB Norway (S-HUB). S-HUB er en politisk og religiøst nøytral forening som ønsker å fremme et bærekraftig og innovativt samfunn, samt bidra med å påvirke politikken på bærekraftsområdet fremover. S-HUB sin ambisjon er å samle bærekraftsaktører på tvers av bransjer og sektorer for å skape synlige og positive resultater. For Samfunnsviterne gir S-HUB en unik plattform til å skape møteplasser, lage arrangementer, samt øke kompetansen og bevisstheten rundt bærekraftsspørsmål i foreningen.


Faktisk.no

Fremvekst av ekstreme miljøer, spredning av falske nyheter og «fake news» er aktuelle problemstillinger i vår tid. Demokrati er på vikende front mange steder i verden, og tilliten mellom borgere og samfunnsinstitusjoner trues. Samfunnsviternes årskonferanse «Premiss 2017» hadde derfor kampen om sannheten som tema. I lys av dette inngikk Samfunnsviterne 2017 også et samarbeid med Faktisk.no. Dette er en tjeneste som har som oppgave å ettergå nyhetssaker i sømmene for å avdekke usannheter og faktafeil. Faktisk.no har markert seg som kompromissløse i kampen for sannheten, og har på kort tid har blitt en viktig premissleverandør i den norske debatten. Gjennom samarbeidet med Samfunnsviterne ønsker Faktisk.no å vise at kampen om sannheten er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Utover å støtte kjernevirksomheten, planlegges det å tilby kurs til Samfunnsviternes medlemmer og samarbeid om arrangementer fremover.


Norske PEN

Samfunnsviterne har i flere år støttet prosjekter gjennom Norske PEN. Spørsmål knyttet til ytringsfrihet er helt i kjernen av arbeidet med samfunnsansvar. Presset på demokrati og ytringsfrihet har de senere årene rykket nærmere våre egne grenser, og innenfor Europa er situasjonen i Tyrkia spesielt prekær. Samfunnsviterne har derfor bestemt seg for å støtte organisasjonen Dokuz8News i Tyrkia. Dette er et journalistnettverk som driver kvalitetsjournalistikk under svært vanskelige forhold i Tyrkia. Mange journalister er fengslet, og det er svært vanskelig å ytre seg utenfor de regimekontrollerte mediekanalene. Samfunnsviternes bidrag har sørget for at organisasjonen nå kan organisere workshoper for grasrotjournalister rundt i landet. Foruten den finansielle biten, er dette også en viktig moralsk støtte for en yrkesgruppe som jobber under et voldsomt press. Samfunnsviterne vil dele informasjon fra prosjektet i Tyrkia, og om mulig dra på ressurser og erfaringer disse sitter på i andre sammenhenger.  


Amnesty International 

Amnesty er en internasjonal menneskerettighets- og ytringsfrihetsorganisasjon. De har et utstrakt nettverk rundt i landet, og deler mange av de samme verdiene som Samfunnsviterne. Et samarbeid med Amnesty er en god plattform for arrangementer i felles regi, noe som kan styrke de to organisasjonenes synlighet og gjennomslag gjensidig. Samarbeidet med Amnesty er tenkt dels som deling av informasjon om kampanjer, og dels som aktør å samarbeide med om felles arrangementer, fortrinnsvis lokalt da Amnesty er godt representert rundt i landet.
 

SAIH

Akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige verdier for Samfunnsviterne. Vi har derfor siden 2008 støttet opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. SAIH er en liten solidaritets- og bistandsorganisasjon for studenter og akademikere i Norge, hvor Samfunnsviternes bidrag utgjør en forskjell. Målet i denne perioden er å få til et mer aktivt og gjensidig samarbeid. For det første støtter vi «Student Activist Academy», et globalt nettverk som skal synliggjøre overgrep mot studenter verden over. I tillegg bidrar Samfunnsviterne aktivt inn i SAIH-kampanjen 2018 – kommersialisering av høyere utdanning, med blant annet et felles arrangement i kampanjeuka. Samfunnsviterne og SAIH har mange overlappende interesser, og potensialet for samarbeid er stort på mange felter.  


Transparency International Norge

Samfunnsviterne meldte seg i 2017 inn i Transparency International Norge (TI). Som medlem av TI-Norge bidrar Samfunnsviterne til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Det gir et viktig signal at Samfunnsviterne tar utfordringene knyttet til åpenhet og transparens på alvor. I tillegg åpner medlemskapet for kurs og seminarer knyttet til Tis arbeid.


Ad hoc

Foruten de ovennevnte samarbeidspartnerne, støttet Samfunnsviterne TV-aksjonen i 2017 (UNICEF) og 2018 (Kirkens Bymisjon). I tillegg ble det i 2017 gitt en sum til Leger uten grenser og deres arbeid for ofre etter naturkatastrofer. Slike ad hoc-bidrag vil det også åpnes for i resten av prosjektperioden.

Fant du det du lette etter?