Til innholdet

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om utkast til ny personopplysningslov - EUs personvernforordning

Samfunnsviterne har i september 2017 levert høringsinnspill til Akademikerne om Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Les mer

Innspill til høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Samfunnsviterne har i september 2017 avgitt høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende regjeringens forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven, § 1-4.

Les mer

Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Samfunnsviterne leverte i september 2017 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende revideringen av langtidsplanen for forskning og utdanning.

Les mer

Høring om generell del av læreplanen

Samfunnsviterne avga 9. juni sin høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnskoleopplæringen "Overordnet del – verdier og prinsipper".

Les mer

Høring om endringer i opplæringsloven

Samfunnsviterne avga 2. januar 2017 sitt høringsinnspill til Akademikerne vedrørende Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i opplæringsloven.

Les mer

Høringsuttalelse vedrørende NOU 2016:14

Samfunnsviterne og Forening for kliniske pedagoger avgav 7. desember 2016 felles høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende NOU 2016:14 "Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial".

Les mer

Innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Samfunnsviterne avgav 14. oktober 2016 innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fylkesmannens fremtidige struktur.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende ny lov om statens ansatte

Samfunnsviterne sendte i mai 2016 sitt høringsinnspill til Akademikerne vedrørende høring om ny lov om statens ansatte.

Les mer

Samfunnsviternes innspill til humaniorameldingen

Samfunnsviterne sendte 8. april 2016 sitt innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning, den såkalte humaniorameldingen, til Kunnskapsdepartementet.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende NOU 2016:1

Samfunnsviterne avga 7. april 2016 høringsinnspill til Akademikerne vedrørende Arbeidstidsutvalgets rapport "Regulering av arbeidstid –vern og fleksibilitet".

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende femårig grunnskolelærerutdanning

Samfunnsviterne avga 29. februar 2016 høringsinnspill til Akademikerne tilknyttet rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger. Samfunnsviterne har i høringsinnspillet lagt vekt på betydningen av spesialpedagogisk kompetanse i skolen. Vi påpeker, i likhet med en rekke andre aktører, at de føringene som er lagt for masterfaget i utdanningene, vil svekke den spesialpedagogiske kompetansen.

Les mer

Høringssvar: Forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Samfunnsviterne avgav 7. januar 2016 høringssvar til Kunnskapsdepartementet i høring om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven knyttet til barn med særlige behov.

Les mer

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Samfunnsviterne avgav 14. desember 2015 høringsinnspill til Akademikerne om forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Les mer

Fant du det du lette etter?