Til innholdet

Høringsuttalelser

Høringsinnspill til NOU 2015:8 "Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"

Samfunnsviterne avgav 16. september 2015 høringsinnspill til Akademikerne i forbindelse med Ludvigsen-utvalgets utredning.

Les mer

Høringsinnspill vedr. Djupedalsutvalgets rapport "Å høre til"

Samfunnsviterne avgav i mai 2015 høringsinnspill til Akademikerne i forbindelse med høring om Djupedalsutvalgets rapport "Å høre til" (NOU 2015:2).

Les mer

Høringsinnspill vedr. Produktivitetskommisjonens første delrapport

Samfunnsviterne avgav 13. mai 2015 innspill til Akademikerne i forbindelse med høringsuttalelse vedrørende Produktivitetskommisjonens første delrapport.

Les mer

Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av Forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Les mer

Høringsinnspill om forslag til endring i tjenestemannsloven

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven. Bestemmelsen omhandler fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Les mer

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Samfunnsviterne avgav 27. mars 2015 høringsinnspill til Akademikerne om forslag til endringer i bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.

Les mer

Høringsuttalelse: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Samfunnsviterne avgav i februar 2015 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om ekspertutvalgets anbefalinger til nytt finansieringssystem for universitets- og og høgskolesektoren.

Les mer

Høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge

Samfunnsviterne avga i november 2014 høringsinnspill til Akademikerne sammen med Naturviterne og Econa i forbindelse med forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge.

Les mer

Høring om revidering av gjeldende våpeninstruks for politiet

Samfunnsviterne viser til høringsbrev av 18.08.2014 om våpeninstruks for politiet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Her følger Samfunnsviternes høringsuttalelse.

Les mer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Samfunnsviterne avga 15. september 2014 innspill og kommentarer til Akademikernes høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven.

Les mer

Fant du det du lette etter?