Samfunnsviterne inviterer til kurs i kommunikasjon, retorikk og synlighet for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 5. september.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset skal gi tillitsvalgte teknikker som skal til for å nå frem med et godt budskap – i møter med arbeidsgiver, andre tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer. Hvordan bygge opp egen argumentasjon og hvordan møte motpartens argumenter. Kurset vil fokusere på retorisk kommunikasjon og vil gi de tillitsvalgte nødvendige verktøy.

Med retorisk kommunikasjon mener vi:

  • Kommunikasjon hvor avsenderen ønsker å oppnå en bestemt form for reaksjon eller respons
  • Kommunikasjon hvor avsenderen forsøker å påvirke ved hjelp av egen troverdighet, sakens innhold og gode argumenter
  • Kommunikasjon som tar hensyn til mottakerens reaksjoner

Kurset gir videre innsikt i kommunikasjonsteknikker til bruk i synlighetsarbeid og innspill til type synlighetsarbeid og lokale aktiviteter. Fokus på å formidle et budskap på en bevisst og profesjonell måte, som etterlater et positivt inntrykk av tillitsvalgte som gode ambassadører og Samfunnsviterne som forening. Gjennom god kommunikasjon overbeviser man, uten «salgspress», noe som vil gjøre det lettere for tillitsvalgte å verve og lettere for potensielle medlemmer å la seg verve.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. 

 
Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig og privat
Tid: 5. september 2019
Sted: Hotel Scandic Nidelven, Trondheim
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 30. august
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer