Samfunnsviterne inviterer til kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 20.-21. november i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Samfunnsviternes inviterer foreningens tillitsvalgte til kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljølovens regelverk knyttet til arbeidsmiljø og tilrettelegging, samt de ulike parters roller og ansvar. Aktuelt avtaleverk og tillitsvalgtes rolle blir gjennomgått. Videre får deltagerne en innføring i ulike former for konflikter, konflikthåndtering og håndtering av påstander om mobbing og trakassering.

Det er ikke en forutsetning at man må ha deltatt på Arbeidsrett I for å kunne melde seg på Arbeidsrett II.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte eller potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 20.-21. november 2019
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 11. november 
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer