Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs i endringsprosesser og endringsledelse 6. mai. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Offentlig og privat sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Kjennetegn ved gode endringsprosesser
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Har tidligere endringsmodeller gått ut på dato?
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endringsprosesser
• Økte ferdigheter som endringsagent i forhold til både egne medlemmer og i forhold til ledelsen
• Individuell faglig og personlig utvikling innenfor et relevant område for alle tillitsvalgte

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 6. mai 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 25. mars