Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlige virksomheter som skal overføres til fylkeskommuner til kurs 23. september i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i de endringsprosesser virksomheten blir omfattet av. Samlingen vil fokusere på tillitsvalgtes rolle i en omstillingsprosess, påvirkningsmuligheter, aktuelt lov- og avtaleverk, virkemidler og ivaretagelse av medlemmenes interesser.

Samfunnsviterne dekker reise og kost på samlingen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Praktisk informasjon:
Målgruppe: tillitsvalgte i statlige virksomheter som skal overføres til fylkeskommunene
Tid: 23. september 2019
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 21. september