Samfunnsviterne ønsker med dette å invitere våre tillitsvalgte i privat sektor til en eksklusiv konferanse tirsdag 15. oktober.

Samfunnsviterne har medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av privat sektor – Virke, NHO, KA med flere – og dette er en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i andre virksomheter i privat sektor.

Konferansen vies i sin helhet pensjon og en større gjennomgang av pensjonsfeltet. Det innebærer tema som i hovedsak er endringene i folketrygden, ulike tjenestepensjoner som råder samt etterlatte- og uførepensjon. Videre tas opp Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig og privat sektor; endringsprosesser som inkluderer sammenligning av ordninger, beregning av kompensasjoner og implikasjoner for virksomhetens økonomiske drift. Til slutt vil vi foreta noen betraktninger om hvor pensjonsspørsmålet står i dag og hvor pensjonen er på vei i tiden fremover.

Dette vil derfor blir en konferanse med plass til både overordnede linjer og tekniske spørsmål man gjerne vil ha svar på!

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe:
medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid:
15. oktober 2019, kl. 11.30-16.00
Sted: Oslo, Juristenes Hus
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 5. september
Program: legges ut så snart det er klart