Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse i forkant av tariffoppgjøret. Tariffkonferansen er både en inntektspolitisk konferanse med dagsaktuelle tema og en tariffsamling for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor med tariffpolitiske tema.

Konferansen består av en inntektspolitisk konferanse 6. mars, med et arbeids- og samfunnspolitisk fokus, etterfulgt av en tariffsamling for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor. Første del av årets tariffkonferanse er åpen for medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Tariffkonferansens del to, tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er kun åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Temaene som berøres på konferansens første del er blant annet samfunnsøkonomiske perspektiver, livslang læring, kompetanse, etter- og videreutdanning og behov for nye ledelsesreformer.

På tariffsamlingen for lokale tillitsvalgte vil deltakerne blant annet bli presentert noen betraktninger om årets hovedtariffoppgjør med påfølgende sesjonsvise sektorgrupper. Tariffkonferansen og påfølgende tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er en sentral og viktig arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne og arbeidet frem mot det forestående tariffoppgjøret.

Samfunnsviternes vedtekter og arbeidslivspolitikk utgjør sammen med Akademikernes idégrunnlag plattformen på tariffkonferansen. Gode diskusjoner forutsetter at deltakerne er kjent med Samfunnsviternes politikk og at man er aktiv i de sektorvise og plenumsvise diskusjonene.

Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg, som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår, innehar en aktiv rolle på tariffsamlingen og i de sektorvise diskusjonene.

Vi understreker at det er bindende påmelding. Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise, opphold og kost på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere på tariffkonferansen og tariffsamling for lokale tillitsvalgte, også de som er bosatt i Oslo. Dersom du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Samfunnsviternes tillitsvalgte i offentlig sektor (stat, KS, KS-bedrift, Oslo kommune og Spekter-området)
Tid: 6.-7. mars 2019
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 23. januar
Program: Legges ut så snart det er klart