Samfunnsviterne inviterer foreningens erfarne tillitsvalgte til en samling 12.-14. juni. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Merk: Kurset er fulltegnet.

 

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Med dette som utgangspunkt inviteres foreningens erfarne tillitsvalgte til en samling 12.-14. juni. Samlingen vil i hovedsak ta for seg tema som ny organisering i Samfunnsviterne, medarbeiderskap, lederskap og godt arbeidsmiljø, medbestemmelse nå og i fremtidens arbeidsliv – og samlingen avsluttes med et besøk til Norges delegasjon for OECD. Samlingen legges opp som en diskusjonsarena for foreningens erfarne tillitsvalgte, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Informasjon om billettbestilling mm fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.


Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 12.-14. juni 2019
Sted:Hotel Crowne Plaza Paris République, Paris
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 12. mai