Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform. Les mer om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, samt instrukser for hovedstyret og leder 2017-2019.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver (Samfunnsviternes vedtekter, § 5 Hovedstyret):

a. Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene

b. Følge opp vedtak fattet av landsmøtet

c. Vedta styringsdokumenter

d. Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg

e. Føre protokoll over styremøtene

f. Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout

g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær. Hovedstyret utarbeider instruks og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren

h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet

i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte

j. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak

k. Forberede alle saker til landsmøtet

l. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår

m. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene

n. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne

o. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet

 

Instruks

Styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre 2017-2019 

Instruks for leder av Samfunnsviterne 2017-2019