Medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2016.

§ 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1 Medlemskap

I foreningen kan opptas:

 1. Ordinære medlemmer: Personer med mastergrad eller tilsvarende fra universitet eller høgskole innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
 2. Studentmedlemmer: Studenter med påbegynt bachelorgrad fra universitetet eller høgskole innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
 3. Medlemskap på særlige vilkår: Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole kan tas opp på særskilt grunnlag dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap.

 

§ 2.2 Rettigheter og plikter

 1. Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer
 2. Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter tre måneders ordinært medlemskap
 3. Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter
 4. Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel, som løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted.

 

§ 2.3 Eksklusjon
Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter.

 

§ 3 ORGANISASJON

Samfunnsviterne har følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret
Fylkesledermøtet
Fylkesavdelinger
Lokallag
Studentlag
Arbeidslivsutvalget
Valgkomité
Kontrollkomité
Sekretariatet

§ 4 LANDSMØTET

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.

Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.

Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.

Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.

Landsmøtet består av følgende:

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:

 1. Hovedstyrets faste medlemmer
 2. Valgte delegater
 3. Inntil fem studentdelegater

Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets ordinære medlemmer og varamedlemmer kan ikke stille som valgte delegater.

Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke tale- eller stemmerett.

 

Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:

 1. Kandidater til hovedstyret
 2. Medlemmer av kontrollkomiteen

 

Landsmøtedeltakere med talerett:

 1. Generalsekretæren i foreningen
 2. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt

Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.

 

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

 

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

 1. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger
 2. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden
 3. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
 4. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
 5. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
 6. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år
 7. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år
 8. Vedta vedtektsendringer
 9. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet
 10. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse
 11. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet

Ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet.

 

§ 5 HOVEDSTYRET

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.

Hovedstyret består av:

 1. leder
 2. nestleder
 3. seks styremedlemmer
 4. én studentobservatør
 5. fem varamedlemmer

Første vara har møte-, tale- og forslagsrett.

Studentobservatøren velges for ett år av gangen av studentlagenes ledere.

Studentobservatøren har møte- og talerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.

Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:

 1. Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene
 2. Følge opp vedtak fattet av landsmøtet
 3. Vedta styringsdokumenter
 4. Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg
 5. Føre protokoll over styremøtene
 6. Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout
 7. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær. Hovedstyret utarbeider instruks og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren
 8. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet
 9. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte
 10. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak
 11. Forberede alle saker til landsmøtet
 12. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår
 13. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene
 14. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne
 15. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet

 

§ 6 FYLKESLEDERMØTET

Fylkesledermøte avholdes minst to ganger i året og er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

Fylkesledermøtet kan selv ta opp alle typer saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling.

Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når en fjerdedel av fylkeslederne krever det.

 

§ 7 FYLKESAVDELINGER

En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviterne innenfor en geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region.

Opprettelse av fylkesavdelinger godkjennes av hovedstyret.

Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer, med hovedfokus på:

 1. Organisasjonsbygging
 2. Rekruttering
 3. Nettverksbygging
 4. Faglige aktiviteter

Fylkesavdelingene skal holde seg innenfor årlige økonomiske rammer fastsatt av landsmøtet/hovedstyret og kan utover dette ikke pådra Samfunnsviterne økonomisk ansvar.

Fylkesavdelingene avholder årsmøte hvert år. Det må avholdes årsmøte minst ti uker før landsmøtet. Innkalling skjer med seks ukers varsel. Sakene sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Fylkesavdelingene skal søke om økonomisk støtte til de aktiviteter som er beskrevet ovenfor.

På årsmøtet behandles:

 1. Årsberetning
 2. Oversikt over utgifter og inntekter i perioden
 3. Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode
 4. Handlingsprogram
 5. Årsmøtesaker
 6. Saker som ønskes framlagt for landsmøtet, herunder forslag til vedtektsendringer og valg av delegater til landsmøtet. Fylkesavdelingene bør etterstrebe at delegatene er representative for medlemsmassen. Årsmøtet kan gi styret fullmakter i slike saker
 7. Valg av styre

Styret skal bestå av minimum en leder og en nestleder. Styrets sammensetning bør gjenspeile medlemsmassen i regionen. Studentlag i fylket/regionen kan representeres i fylkesstyret av representant valgt av studentmedlemmene.

 

§ 8 LOKALLAG

Lokallag bør etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:

 1. Gjennomføre lokale forhandlinger
 2. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter
 3. Sette lokale saker på dagsorden
 4. Foreslå kandidater til fylkesstyret
 5. Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte

Lokallagene kan avholde årsmøte som da velger leder og styre. Leder av lokallaget opptrer som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for medlemmene i lokallaget.

 

§ 9 STUDENTLAG

Ved landets universiteter og høgskoler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer og har ansvar for faglige aktiviteter og rekruttering av nye medlemmer på sine studiesteder.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgskolen hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.

Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.

 

§ 10 ARBEIDSLIVSUTVALG

Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet.

 

§ 11 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.

 

§ 12 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor landsmøtet. Komiteen består av en leder og to medlemmer som velges for landsmøteperioden på tre år. Komiteen konstituerer seg selv.

Bare medlemmer av foreningen kan velges som medlemmer til komiteen. Medlemmene av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlem av hovedstyret, fylkesstyrer eller andre utvalg i foreningen.

Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle relevante dokumenter, herunder:

 1. Innkallinger og saksdokumenter til hovedstyrets møter
 2. Hovedstyrets møteprotokoller med alle vedlegg
 3. Møteinnkallinger og saksdokumenter til landsmøtet

Dersom kontrollkomiteen mener å ha behov for informasjon utover det som er nevnt over, kan den kreve ytterligere informasjon fra hovedstyret.

Kontrollkomiteens oppgaver:

 1. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om hovedstyret styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter og overordnede politikkdokumenter.
 2. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret gjennomfører landsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger.
 3. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
 4. Kontrollkomiteen skal fastsette foreningens regnskap endelig for hvert kalenderår etter avsluttet gjennomgang av hovedstyret. Hvis kontrollkomiteen avdekker vesentlige uregelmessigheter, kan den la være å fastsette regnskapet som endelig. Kontrollkomiteen skal i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig underrette hovedstyret, foreningens revisor og generalsekretæren om sin konklusjon.
 5. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære landsmøte og en egen melding til hovedstyret og generalsekretæren i årene mellom to ordinære landsmøter, senest 1. mai.

 

§ 13 SEKRETARIATET

Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.

 

§ 14 SAMFUNNSVITEREN
Samfunnsviterne utgir magasinet Samfunnsviteren, som er foreningens medlemsmagasin og en av foreningens viktigste kommunikasjonskanaler. Samfunnsviteren formidler fagstoff, foreningens politikk og andre saker som er av interesse for medlemmene. Hovedstyret er ansvarlig for faglig kvalitet og nivå på foreningens magasin og utarbeider retningslinjer for Samfunnsviteren.

 

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer eller dispensasjoner fra disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med to tredjedels flertall, eller med simpelt flertall to landsmøter på rad. Endringsforslag må være hovedstyret i hende senest åtte uker før landsmøtet.

 

§ 16 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av Samfunnsviterne kan besluttes av landsmøtet med minst 3/4 flertall i to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres.